KULLANICI SATIŞ SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

Madde 1-İşbu Sözleşme, aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde düzenlenmiştir. 

Bundan böyle, sipariş veren “TÜKETİCİ” ve siparişi karşılayan da “SATICI”, siparişi hazırlayan/üreten de “ÜRETİCİ” olarak adlandırılacaktır.

 

TANIMLAR

Madde 2-İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

2.1-Bakanlık: Ticaret  Bakanlığını,

2.2-Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununu,

2.3-Yönetmelik: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğini,

2.4-Hizmet: Bir ücret karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen ürün sağlamaya yönelik tüketici işlemini,

2.5-Satıcı: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında TÜKETİCİ’ye, ÜRETİCİ’ler aracılığıyla ürün sunan ve kendi hesabına hareket eden şirketi,

2.6-Üretici: SATICI tarafından organize edilen ve TÜKETİCİ’nin taleplerini doğrudan karşılatan özel ve tüzel kişiyi,

2.7-Site: SATICI’ya ait “onikimilyon.com” internet sitesini,

2.8-Tüketici: Bir ürün veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

2.9-Taraflar: SATICI, ÜRETİCİ ve TÜKETİCİ’yi,

2.10-Sözleşme: SATICI ve TÜKETİCİ arasında akdedilen işbu “Sözleşmeyi,

2.11-Ürün: Alışverişe konu olan gıda ve diğer ürünleri, ifade eder.

 

SÖZLEŞMENİN KONUSU

Madde 3-İşbu Sözleşme, TÜKETİCİ’nin, SATICI’ya ait “onikimilyon.com” internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği ve “Sipariş Formu”nda (Ek: 1) nitelikleri ve kodu yazılı gıda ürününün satışı ve teslimiyle ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülükleri düzenler.

İş bu Sözleşme’yi kabul etmekle TÜKETİCİ, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu ürünün temel nitelikleri satış fiyatı, kargo bilgileri ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda her konuda gerekli teyidini verdiğini peşinen kabul eder.

 

SATICI BİLGİLERİ

Madde 4-

 

ÜNVANI:ONİKİMİLYON E-TİCARET YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ
ADRESİMustafa Kemal Mah 2141 cad. Seferoğlu Plaza 11/1 Çankaya ANKARA
TELEFON 
FAKS 
e-POSTA [email protected]

 

TÜKETİCİ BİLGİLERİ

Madde 5-

 

ADI SOYADI/ÜNVANI 
ÜRÜN TESLİM ADRESİ 
TELEFON 
FAKS 
e-POSTA 

SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

Madde 6-

6.1-Listelenen ve/veya sitede ilan edilenler satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

6.1-Ürünlerin temel özellikleri SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. SATICI tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özellikler kampanya süresince incelenebilir ve fiyatı kampanya tarihine kadar geçerlidir.

6.3-Sözleşme konusu ürünün tüm vergiler dahil satış fiyatları internet sitesinin ilgili bölümünde gösterilmiştir.

6.4-Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ÜRETİCİ tarafından ödenecektir.

 

FATURA BİLGİLERİ

Madde 7-

ADI SOYADI/ÜNVAN 
ADRES 
TELEFON 
FAKS 
E-POSTA 

 

Faturanın söz konusu olduğu durumlarda, sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

 

GENEL HÜKÜMLER

Madde 8-

8.1-TÜKETİCİ, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.2-TÜKETİCİ’nin; ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından önce, SATICI tarafından TÜKETİCİ’ye verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dahil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3-Sözleşme konusu, her bir ürün, yedi günlük yasal süreyi aşmamak kaydıyla TÜKETİCİ’nin yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında TÜKETİCİ veya TÜKETİCİ’nin gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Sözleşme konusu ürün TÜKETİCİ’den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecekse teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bunun dışında belirtilen süre içinde ürünün TÜKETİCİ’ye teslim edilememesi durumunda, TÜKETİCİ’nin sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 

8.4-SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim etmeyi, her türlü ayıptan ari olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, belirtilen standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dahilinde ifa etmeyi, ürün kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.5-SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan TÜKETİCİ’yi bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün teklif/tedarik edebilir.

8.6-SATICI, sipariş konusu ürünün yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini ve 14 günlük süre içinde toplam bedeli TÜKETİCİ’ye iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

8.7-TÜKETİCİ, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın Sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.8-TÜKETİCİ, Sözleşme konusu ürünün TÜKETİCİ veya TÜKETİCİ’nin gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ödemenin TÜKETİCİ’ye ait hesap numarasından SATICI’ya hesap numarasına aktarılmaması durumunda sipariş taahhüdünden vazgeçilmiş sayılır.

8.9-SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu TÜKETİCİ'ye bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. TÜKETİCİ de siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. TÜKETİCİ tarafından siparişin iptal edilmesi halinde, ürün tutarı 14 gün içinde TÜKETİCİ’ye nakden ve defaten ödenir.

8.10-SATICI’NIN, TÜKETİCİ tarafından internet sitesinde kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla TÜKETİCİ’ye ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

8.11-TÜKETİCİ, Sözleşme ürünü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması sorumluluğu TÜKETİCİ’ye aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalı ve fatura iade edilmelidir.

8.12-TÜKETİCİ, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

8.13-TÜKETİCİ, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran TÜKETİCİ’yi bağlayacaktır.

8.14-TÜKETİCİ, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

8.15-SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler TÜKETİCİ’ye yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

8.16-İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

CAYMA HAKKI

Madde 9

9.1-TÜKETİCİ; Mesafeli Sözleşme’nin ürün satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde, SATICI’ya e-mail telefonla veya faksla bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü reddederek Sözleşme’den cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

9.2-Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, “Üçüncü kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası”, “İade formu”, “İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları” ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

9.3-SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve TÜKETİCİ’yi borç altına sokan belgeleri TÜKETİCİ’ye iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde ürünü iade almakla yükümlüdür.

9.4-TÜKETİCİ’nin’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle ürünün değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa TÜKETİCİ kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan TÜKETİCİ sorumlu değildir. 

9.5-Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Madde 10.1-TÜKETİCİ’nin isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan ürünler,

10.2-Çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar,

10.3-TÜKETİCİ’ye teslim edilmesinin ardından TÜKETİCİ tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler,

10.4-Teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler,

10.5-Kullanılmış ürünler,

için cayma hakkı kullanılamaz.

 

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Madde 11- TÜKETİCİ, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini TÜKETİCİ’den talep edebilir ve her koşulda TÜKETİCİ’nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, TÜKETİCİ, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

YETKİLİ MAHKEME

Madde 12-İşbu Sözleşme’den doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, Kanun’da belirtilen parasal sınırlar dahilinde TÜKETİCİ’nin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki öncelikle Arabulucu’ya başvuru zorunlu olup anlaşamama halinde Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapılacaktır.

Hangi mahkemenin yetkili olacağına “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68’inci ve parasal sınırlarda ise Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6’ncı maddesi gereğince çıkarılan Yer Alan Parasal Sınırlara Artırılmasına İlişkin Tebliğ’inde belirtilen parasal sınırlar dikkate alınır.

 

YÜRÜRLÜK

Madde 13- TÜKETİCİ internet sitesi üzerinden siparişinin onayını vermesiyle iş bu Sözleşme’nin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde iş bu Sözleşme’nin internet sitesinde TÜKETİCİ tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.